تتبع الطلب

"https://app.shipsy.in/api/customer/integration/consignment/track?reference_number=$trackingno", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", CURLOPT_HTTPHEADER => array( "api-key: 5ae406a6632ac5b87a55a7b4d4a6ee", "Content-Type: application/json" ), )); $response = curl_exec($curl); curl_close($curl); $responsedata = json_decode($response); ?>
status) { case "softdata_upload": echo '
تم عمل الطلب
'; break; case "pickup_scheduled": echo '
الطلب قيد التنفيذ
'; break; case "pickup_awaited": echo '
الطلب قيد التنفيذ
'; break; case "pickup_completed": echo '
تم استلام الطلب
'; break; case "not_picked_up": echo '
لم يتم استلام الطلب
'; break; case "cancelled": echo '
تم الغاء الطلب
'; break; case "outscan_at_hub": echo '
وصول الطلب للمستودع
'; break; case "inscan_at_hub": echo '
تجهيز الطلب للتوصيل في المستودع
'; break; case "reachedathub": echo '
تجهيز الطلب للتوصيل في المستودع
'; break; case "cancelled": echo '
تم الغاء الطلب
'; break; case "accept": echo '
الطلب في الطريق للتوصيل
'; break; case "delivered": echo '
تم التوصيل بنجاح
'; break; case "attempted": echo '
تمت محاولة لتوصيل الطلب
'; break; } ?>